ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការទទួលតម្កល់លក្ខន្តិកៈសមាគមអាជីវកម្ម

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

មិនទាន់មានទិន្នន័យ

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
 1. ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
 2. ការិយាល័យជំនាញពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស
 3. បង់កម្រៃសេវា
 4. ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
 1. លិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្បាប់ដើម
 2. (សម្រាប់ស្នើសុំបន្ត)………………………………………………………………..០១ ច្បាប់
 3. បញ្ជីឈ្មោះទំនិញ ឬសេវាដែលសុំការអនុញ្ញាត…………………….០១ ច្បាប់
 4. កិច្ចសន្យា……………………………………………………………….០១ ច្បាប់
 5. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ថតចម្លង)…………………០១ ច្បាប់
 6. រូបថត (ថតចំពីមុខ) ៤ គុណ ៦…………………………………..០២ សន្លឹក
 7. ច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម (ថតចម្លង)………………………..០១ ច្បាប់
 8. ប័ណ្ណប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ (ថតចម្លង)……………………………..០១ ច្បាប់
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
រយៈពេលសុពលភាពតម្លៃសេវា
០៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ០១ឆ្នាំ២០០,០០០រៀល
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន

Contact us by phone:
០២៣ ៨៦៦ ០៥៦
Contact us by address:
ឡូត៍លេខ ១៩-៦១វិថិក្រសួងណាណិជ្ជកម្ម (ផ្លូវលេខ១១៣បេ) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ឆ្លើយ​តប