ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ភូមិគ្រឹះ ផ្ទះល្វែង និងថ្មក្រោមឈើលើ