ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

ចុះបញ្ជីសិប្បកម្ម និងអាជីកម្ម ដូចជា ជើងតាង លូ ឥដ្ឋការ៉ូ ធ្វើទៀន ធូប កែច្នៃស័ង្កសី អាលុយមីញ៉ូម ដែក កញ្ចក់ កែច្នៃរតនវត្ថុ កែច្នៃក្រណាត់ ស្បែក កៅស៊ូ ប្លាស្ទិក