ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

គោលដៅទេសចរណ៍ ខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តបាត់ដំបង
អាងកំពីងពួយ
ខេត្តបាត់ដំបង
ព្រែកទាល់
ខេត្តបាត់ដំបង
រមណីយដ្ឋានពពុះថ្ម
ខេត្តបាត់ដំបង
ល្អាងភ្នំក្រពើ
ខេត្តបាត់ដំបង
ភ្នំសំពៅ
ខេត្តបាត់ដំបង
ភ្នំព្រះ
ខេត្តបាត់ដំបង
ល្អាងភ្នំទាក់ទ្រាំង
ខេត្តបាត់ដំបង
ភ្នំកាច់ផ្កា
ខេត្តបាត់ដំបង
ទំនប់អាងបាសាក់