ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

គោលដៅទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម

ខេត្តកំពង់ចាម
រមណីយដ្ឋានបឹងធំ
ខេត្តកំពង់ចាម
រមណីយ​ដ្ឋានទឹក​ឆា
ខេត្តកំពង់ចាម
ភ្នំហាន់ជ័យ
ខេត្តកំពង់ចាម
ភ្នំប្រុសភ្នំស្រី
ខេត្តកំពង់ចាម
ភ្នំជើងព្រៃ
ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រាសាទនគរបាជ័យ
ខេត្តកំពង់ចាម
ឆ្នេរខ្សាច់កោះប៉ែន