ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

គោលដៅទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគីរី

ខេត្តមណ្ឌលគីរី
អេម៉ារីអូ មណ្ឌលគីរី
ខេត្តមណ្ឌលគីរី
អូររមីស រីសត
ខេត្តមណ្ឌលគីរី
សួនសត្វ អូទ្រីស
ខេត្តមណ្ឌលគីរី
សមុទ្រឈើ ភ្នំបាយឆៅ
ខេត្តមណ្ឌលគីរី
ទឹកធ្លាក់ជ្រៃធំ
ខេត្តមណ្ឌលគីរី
ភ្នំអណ្ដូងស្នេហ៍