ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

គោលដៅទេសចរណ៍ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
រមណីយដ្ឋាន​ទឹកធ្លាក់ហោង
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
រមណីយដ្ឋានខ្នងក្រពើ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ភូមិ​នេសាទ​មាត់​ឃ្មង់