ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

៤.ការិយាល័យឬយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ