ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

14th Anniversary of the Royal Coronation of His Majesty PreahBat Samdech Preah Boromneath NORODOM SIHAMONI, King of Cambodia