ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

វិញ្ញាបនបត្រ

ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

– ការទទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិជាភ្នាក់ងារនាំចូល ផ្គត់ផ្គង និង/ឬចែកចាយគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារកុំព្យូទ័រ
ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរ
– ការទទួលស្គាល់ថាប្រភេទនៃគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា
គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
– ការផលិត ការផ្គុំ ឬការដំឡើងគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា
គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរ
– ការនាំចូល/នាំចេញ ឬការចែកចាយគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេក
វិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរ
– សេវាអនឡាញ
– ការផ្តល់សេវាប្រឹក្សានិងសេវាបច្ចេកទេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌ដោយយកកម្រៃ ឬ
– ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍