ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញ