ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

អាជីវកម្មដឹកជញ្ចូនផ្លូវគោក និងផ្លូវទឹក