ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

បញ្ជាក់លើឯកសារសេចក្តីចម្លង និងថតចម្លង

ឧទាហរណ៍ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅស្នាក់នៅ សញ្ញាបត្រ វិញ្ញាបនបត្រ លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា