ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

អាជ្ញាបណ្ណ

ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

– ការផលិតឬផ្គុំគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខាកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម
– ការបង្កើតនិងធ្វើអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
– ការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬ
– ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍