ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការចុះបញ្ជីទោចក្រយានយន្ត