ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ព្រះមហាក្សត្រ

Samdech Preah Baromneath Norodom Sihamoni

ព្រះរាជជីវប្រវត្តិ
Samdech Preah Baromneath Norodom Sihamoni

Born on Thursday 14 May 1953, in Phnom Penh, His Majesty King Norodom Sihamoni is the son of His Majesty Norodom Sihanouk, King of Cambodia and of Her Majesty Queen Norodom Monineath Sihanouk of Cambodia.

Education Background
  • 1959-1962: Primary schooling at the Norodom school and then at the Descartes high school in Phnom Penh (Cambodia)
  • 1962-1967: Primary and Secondary schooling at Prague’s high school (Czechoslovakia)
  • 1967-1971: Dance, music and theatre courses at the National Conservatory of Prague
  • 1970: High school certificate -Prague (with “very good” marks)
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ព្រះរាជសារ

ឆ្លើយ​តប