ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣ សម្រាប់ជនជាតិបរទេស

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
 អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ឬ ជនបរទេស ដែលចូលមកស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ និងនីតិបុគ្គលឯកជន។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖


នីតិវិធីនៃការផ្តល់សេវាសម្រាប់ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣ មាន ១៤ ដំណាក់ ដូចខាងក្រោម ៖

 1. អ្នកប្រើប្រាស់សេវាបំពេញពាក្យស្នើសុំ
 2. មន្ត្រីពិនិត្យ និងទទួលពាក្យសុំ (ដោយមានបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ និងបង្កាន់ដៃបងប្រាក់)
 3. ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការថ្កោលទោស (ចុះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកសុំព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស)
 4. មន្ត្រីពិនិត្យបញ្ជីថ្កោលទោស (សលាប័ត្រ សាលក្រម សាលដីកា)
 5. មន្ត្រីសរសេរព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស
 6. ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការថ្កោលទោស (ពិនិត្យ ចុះហត្ថលេខា)
 7. មន្ត្រីបញ្ជូនឯកសារបន្ត
 8. ឯកឧត្តម អគ្គនាយកកិច្ចការអយ្យការនិងព្រហ្មទណ្ទ
 9. ឯកឧត្តម អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទទួលបន្ទុក
 10. ឯកឧត្តម រដ្ឋលេខាធិការ ទទួលបន្ទុក (ចុះហត្ថលេខា)
 11. ១១. ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រី (ឯកភាព)
 12. ខុទ្ទការល័យ (បោះត្រា)
 13. មន្ត្រីចុះលេខ (ចេញព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសសំរេច)
 14. ផ្តល់ជូនអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់

ការចេញព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣សម្រាប់ជនជាតិបរទេស

 • ពាក្យសុំព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស ០១ច្បាប់ មានបិទរូបថត ៤X៦ = ១ សន្លឹក
 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ០១ ច្បាប់
 • លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ ដែលធ្លាប់បានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច(មេឃុំ, ចៅសង្កាត់) របស់កម្ពុជា ០១ច្បាប់។
 • សេចក្តីថតចម្លងលិខិតឆ្លងដែន និងទិដ្ឋាការ (Visa) នៅមានសុពលភាព ០១ច្បាប់។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា

ការចេញព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ ក្រៅពីសិស្ស-និស្សិតមានពីរប្រភេទគឺ សេវាធម្មតា និងសេវាឆាប់រហ័ស

 • សេវាធម្មតា៖
តម្លៃសេវា  រយៈពេលសុពលភាព
២៥០ ០០០ រៀល ២០ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ) ៣ខែ
 • សេវាឆាប់រហ័ស៖
តម្លៃសេវា  រយៈពេលសុពលភាព
៥០០ ០០០ រៀល  ១២ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ) ៣ខែ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Contact us by phone:
០២៣ ២១៦ ៣២២, ០២៣ ២១១ ៦៩៥
Contact us by address:
• អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអយ្យការ និងព្រហ្មទណ្ឌ • នាយកដ្ឋានកិច្ចការថ្កោលទោស មហាវិថីសម្តេចសុធារស ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ,

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប