ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

សេវាចុះបញ្ជីនាំចូលភាពយន្ត (ភាពយន្តភាគ)

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

ក្រុមហ៊ុនចែកចាយភាពយន្ត

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានចំនួន ៣ដំណាក់កាល៖
១-អ្នកស្នើសុំបំពេញពាក្យសុំ, បញ្ជីឈ្មោះស្នាដៃភាពយន្ត កិច្ចសន្យាទិញលក់ស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិស្នាដៃ”ច្បាប់ដើម” ឯកសារតម្រូវផ្សេងៗ ដាក់មកការិយាល័យរដ្ឋបាល (ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ) ដើម្បីពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ និងចុះលេខចូល។ បើឯកសារស្នើសុំត្រឹមត្រូវហើយ បញ្ជូនទៅការិយាល័យពិនិត្យខ្លឹមសារ រូបភាព ដើម្បីធ្វើកំណត់ បង្ហាញទៅអនុប្រធាននាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុក ករណីឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ តម្រូវឱ្យសាមីជនកែតម្រូវ។
២-អនុប្រធាននាយកដ្ឋានពិនិត្យ និងមានមតិលើកំណត់បង្ហាញ
៣-ប្រធាននាយកដ្ឋានពិនិត្យចុះហត្ថលេខាលើពាក្យស្នើសុំ ចុះបញ្ជីការិយាល័យរដ្ឋបាល នៃនាយកដ្ឋានភាពយន្តអញ្ជើញម្ចាស់មក បង់ប្រាក់ និងលិខិតចុះបញ្ជី

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

-ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនាំចូល ចំនួន ០១ច្បាប់
-បញ្ជីឈ្មោះស្នាដៃភាពយន្ត ចំនួន ០១ច្បាប់
-កិច្ចសន្យាទិញលក់ស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិស្នាដៃ”ច្បាប់ដើម” ចំនួន ០១ច្បាប់
-បង្កាន់ដៃពន្ធនាំចូល”ច្បាប់ដើម”(ក្នុងករណីមានភ្ជាប់ផលិតផលមកជាមួយ) ចំនួន ០១ច្បាប់

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនាំចូលចំនួន ០១ច្បាប់
បញ្ជីឈ្មោះស្នាដៃភាពយន្តចំនួន ០១ច្បាប់
កិច្ចសន្យាទិញលក់ស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិស្នាដៃ”ច្បាប់ដើម”ចំនួន ០១ច្បាប់
បង្កាន់ដៃពន្ធនាំចូល”ច្បាប់ដើម”(ក្នុងករណីមានភ្ជាប់ផលិតផលមកជាមួយ)ចំនួន ០១ច្បាប់
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃស្រុក ៨:៣០ព្រឹក-៥:០០ល្ងាច

Contact us by phone:
០២៣ ២១១ ០០៤ / ០២៣ ២១៥ ៤៦៩
Contact us by email
info@cambodiafilm.gov.kh
Contact us by address:
អគារលេខ៧០ ផ្លូវ២០០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

គេហទំព័រ ៖ www.cambodiafilm.gov.kh

ឆ្លើយ​តប