ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តើអ្នកណាអាចស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន?
 • មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលកំណត់ច្បាស់លាស់ពីការទទួលខុសត្រូវ និងភារកិច្ចដែលអាចធានា បាននូវគណនេយ្យភាព តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ
 • មានគម្រោងវិនិយោគផ្នែកធុរកិច្ចនិងផ្នែកបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់
 • តម្កល់ប្រាក់ធានា និងបង់កម្រៃសម្រាប់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ ស្របតាមការកំណត់របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
 • ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនិងពាក្យស្នើសុំការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
 • អ.ប.គ.ព ត្រូវពិនិត្យស្នើសុំនិងឯកសារគាំទ្រផ្សេងទៀត ក្នុងរយៈពេល ០៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ។
 • អ.ប.គ.ព អាចតម្រូវឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមតាមការចាំបាច់ និងអាចបដិសេធពិនិត្យពាក្យស្នើសុំនោះរហូតដល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំបានផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់។
 • ក្រោយពីពិនិត្យឃើញថា បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនិងមានឯកសារគាំទ្រត្រឹមត្រូវនិង​ ពេញលេញ អ.ប.គ.ព ត្រូវសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីចេញអាជ្ញាបណ្ណ ដល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ។
 • អ.ប.គ.ព អាចស្នើសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណដល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដោយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់។ បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំអាចតវ៉ាមក ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ចំពោះសេចក្តីសម្រេចបដិសេធក្នុងរយៈពេល ០៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីសម្រេចបដិសេធនេះ។ សេចក្តីសម្រេចបដិសេធត្រូវបិទផ្លូវតវ៉ា ក្នុងករណីដែលបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំមិនបានតវ៉ាក្នុងរយៈពេលកំណត់នេះ។
 • ក្នុងករណីទទួលបានពាក្យតវ៉ា ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ត្រូវសម្រេចលើពាក្យស្នើសុំតវ៉ា ក្នុងរយៈពេល ១៥ (ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យស្នើសុំតវ៉ា។​ បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំតវ៉ាអាចប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចលើ ការសម្រេចរបស់ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃគិតចាប់ថ្ងៃទទួលសេចក្តីសម្រេចលើពាក្យស្នើសុំតវ៉ា។ ការសម្រេចរបស់ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ត្រូវបិទផ្លូវតវ៉ា ក្នុងករណីដែលបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំតវ៉ាមិនបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងក្នុងរយៈពេលកំណត់នេះ។
ឯកសារភ្ជាប់
 • ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាអាជ្ញាបណ្ណ ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
 • គម្រោងវិនិយោគផ្នែកធុរកិច្ចនិងផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ដោយរួមបញ្ចូលទាំង
    កាលបរិច្ឆេទចចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តការនិងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
  – វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
 • ព័ត៌មានអំពីរចនាសម្ព័ន្ធម្ចាស់ហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងនៃបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ
 • ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដែលមានការបញ្ជាក់ភាពត្រឹម
    ត្រូវតាមច្បាប់ដើមពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និង
 • ឯកសារឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និង
    ទូរគមនាគមន៍
 • ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាអាជ្ញាបណ្ណ ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
 • គម្រោងវិនិយោគផ្នែកធុរកិច្ចនិងផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់រយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំ ដោយរួមបញ្ចូលទាំង
    កាលបរិច្ឆេទចចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តការនិងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
 • ព័ត៌មានអំពីរចនាសម្ព័ន្ធម្ចាស់ហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងនៃបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ
 • ឯកសារថតចម្លងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដែលមានការបញ្ជាក់ភាពត្រឹម
    ត្រូវតាមច្បាប់ដើមពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និង
 • ឯកសារឬព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និង
    ទូរគមនាគមន៍
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
ORDER TYPEFEES (per copy)

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ស្នើសុំ
Ready to Apply?

OR

By Telephone:

Call VitalChek Toll Free at 1-877-854-4481 The Service is Available in English and Spanish Call 24 hours a day, seven days a week

By Mail:

Send requests for regular handling to the following address: New York State Department of Health Vital Records Certification Unit P.O. Box 2602 Albany, NY 12220-2602

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Call us Monday-Friday 8:30AM-5:00PM

Contact us by phone:
01201230456
Contact us by email
sakhem-chann@mptc.gov.kh
Contact us by address:
New York State Department of Health Bureau of Vital Records PO Box 2602 Albany, New York 12220-2602

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប