ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

សេវាផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត ៖ បើកអាជីវកម្មឧបករណ៍ថតចម្លង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖

• ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
• ជនបរទេសដែលមានលិខិតឆ្លងដែនដែលកំពុងមានសុពលភាព

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មានចំនួន ៩ដំណាក់កាល៖
១-ការិយាល័យរដ្ឋបាលទទួលឯកសារចូល និងពិនិត្យ (មានបញ្ហាឱ្យអ្នកស្នើសុំ
កែតម្រូវ) អត់បញ្ហាកំណត់បង្ហាញសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅ
២-ការិយាល័យការពារស្នាដៃ ពិនិត្យបច្ចេកទេស និងកំណត់បង្ហាញពីការអនុញ្ញាត និងមិនអនុញ្ញាត (បញ្ជូនទៅការិយាល័យរដ្ឋបាល បញ្ជូនទៅអ្នកស្នើសុំវិញ) បញ្ជូន
៣-អនុប្រធានប្រធាននាយកដ្ឋាន ធ្វើកំណត់បង្ហាញ ជូន
៤-ប្រធាននាយកដ្ឋាន ធ្វើកំណត់បង្ហាញ ជូន
៥-អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើកំណត់បង្ហាញ ជូន
៦-រដ្ឋមន្រ្តី សម្រេច
៧-ការិយាល័យការពារស្នាដៃ រៀបចំសេចក្តីសម្រេច
៨-រដ្ឋមន្រ្តី ចុះហត្ថលេខា បញ្ជូន
៩-ការិយាល័យរដ្ឋបាល ជូនសេចក្តីសម្រេចដល់អ្នកស្នើសុំ (បង់ប្រាក់)

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
តម្រូវការឯកសារ ដើម្បីទទួលបានសេវា៖

• ពាក្យសុំផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាត (ចំនួន ០១ ច្បាប់)
• កិច្ចសន្យាអាជីវកម្ម (ចំនួន ០១ ច្បាប់)
• ព័ត៌មានលម្អិតពីអាជីវកម្ម (ចំនួន ០១ ច្បាប់)
• អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន(ថតចម្លង) (ចំនួន ០១ ច្បាប់)
• លិខិតចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ចំនួន ០១ ច្បាប់)
• ប្លង់ទីតាំងអាជីវកម្ម (ចំនួន ០១ ច្បាប់)
• រូបថត៤x៦ (ចំនួន ០១ ច្បាប់)

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
រយៈពេល០៥ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការសម្រាប់គ្រប់សេវាទាំងអស់ លើកលែងតែសេវាលិខិតអនុញ្ញាតផលិតឌីសអុបទិក មានរយៈពេល ១០ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ
លិខិតអនុញ្ញាតបើកអាជីវកម្មឧបករណ៍ថតថម្លង៦០,០០០រៀល
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

ម៉ោងធ្វើការចាប់ពី ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃស្រុក ៨:៣០ព្រឹក-៥:០០ល្ងាច

Contact us by phone:
០២៣ ២១៧ ៦៤៥ / ០២៣ ២១៨១៤៨
Contact us by address:
អគារលេខ២២៧ មហាវិថីព្រះនិងរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

វែបសាយ ៖ www.copyrightkh.org

ឆ្លើយ​តប