ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

បន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តនៅតាមខេត្តនានា ដែលមានស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • ជារូបវន្តបុគ្គលសញ្ជាតិខ្មែរ ឬជនបរទេស ឬនីតិបុគ្គលដែលកំណត់ដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
 នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
 • ចូលមើលព័ត៌មានស្តីពីកម្រងសេវារដ្ឋបាលលើវិស័យព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានៈ
 • គេហទំព័រ : www.inb.gov.kh
 • អ៊ីម៉ែល: info @inb.gov.kh និងទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខៈ ០២៣ ៧២៤ ៥១៤

មានចំនួន៦ ដំណាក់កាល៖

 1. ទាញយកឯកសារសំណុំបែបបទស្នើសុំបន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មទូរទស្សន៍តាមអាសយដ្ឋានគេហទំព័រ ឬអ៊ីម៉ែលខាងលើ ហើយត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ និងលក្ខខណ្ឌនៃពាក្យស្នើសុំ
 2. បញ្ជូនសំណុំឯកសារស្នើសុំបន្តប្រកបអាជីវកម្មតាមអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកមកច្រកចេញចូលតែមួយនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍
 3. អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តប្រកបអាជីវកម្មត្រូវរង់ចាំការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល៥(ប្រាំ)ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីមន្ត្រីច្រកចេញចូលតែមួយបានទទួលពាក្យស្នើសុំ
 4. ប្រសិនបើពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ អ្នកស្នើសុំប្រកបអាជីវកម្មត្រូវបំពេញឯកសារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេល៣០(សាមសិប)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីសាមីខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងពីមន្ត្រីច្រកចេញចូលតែមួយ។ករណីមិនបានបំពេញសំណុំបែបបទឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមកាលកំណត់ខាងលើ ហើយពុំមានហេតុផលសមស្រប សំណើសុំផ្តល់សេវាត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ
 5. បន្ទាប់ពីមានការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីច្រកចេញចូលតែមួយថា បានបំពេញឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយ សាមីខ្លួនត្រូវយកសំណុំបែបបទស្នើសុំបន្តប្រកបអាជីវកម្មមកដាក់នៅច្រកចេញចូលតែមួយ ហើយត្រូវបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល និងទទួលយកបង្កាន់ដៃសំអាង
 6. អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំបន្តប្រកបអាជីវកម្ម អាចមកទទួលយកអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មនៅច្រកចេញចូលតែមួយក្នុងរយៈពេល០៧ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីសាមីខ្លួនបានទទួលបង្កាន់ដៃសំអាង។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
 • ពាក្យស្នើសុំបន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្ម ០២ ច្បាប់
 • ជីវប្រវត្តិសង្ខេបបិទរូបថត ៤x៦ (បញ្ជាក់ពីមេឃុំ/សង្កាត់) ០២ ច្បាប់
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន(ថតចម្លង) ០២ ច្បាប់
 • រូបថត៤x៦ (ថតចំពីមុខ) ០២សន្លឹក
 • កិច្ចសន្យាប្រកបអាជីវកម្ម ០២ ច្បាប់
 • បញ្ជីទុព្វសម្ភារបចេ្ចកទេស (ករណីផ្លាស់ប្តូរបរិក្ខារថ្មី) ០២ ច្បាប់
 • កាតាឡុកម៉ាស៊ីនផ្សាយ(CatalogueTransmitterករណីប្តូរម៉ាស៊ីនថ្មី)០២ច្បាប់
 • កាតាឡុកអង់តែន (ករណីប្តូរអង់តែនថ្មី) ០២ ច្បាប់
 • ប្លង់ទីតាំងអាជីវកម្ម (បញ្ជាក់ពីមេឃុំ/សង្កាត់ ករណីប្តូរទីតាំងថ្មី) ០២ ច្បាប់
 • លិខិតចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងប័ណ្ណប៉ាតង់ ០២ ច្បាប់
 • លក្ខន្តិកៈ និងលិខិតចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (ករណីផ្លាស់ប្តូរថ្មី) ០២ ច្បាប់
 • របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសប្រចាំឆ្នាំ ០២ ច្បាប់
 • បញ្ជីបច្ចុប្បន្នកម្មចំនួនស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តតាមខេត្ត ០២ ច្បាប់
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
 តម្លៃសេវារយៈពេលផ្តល់សេវា  សុពលភាព
៤០០,០០០ រៀល០៧ (បាំពីរ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ០១(មួយ)ឆ្នាំ
 បន្តសុពលភាពអាជីវកម្មស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្ត
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Contact us by phone:
០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧
Contact us by email
info@inb.gov.kh
Contact us by address:
អគារលេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប