ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

សំណើសុំនាំចេញគ្រឿងម៉ាស៊ីន

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
  • អ្នកវិនិយោគសញ្ជាតិខ្មែរ និងសញ្ជាតិបរទេស
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
  • តុទទួលភ្ញៀវ “ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ” ទទួលឯកសារ បន្ទាប់ពីម្រ្តីជំនាញប្រចាំការត្រួតពិនិត្យរួចរាល់
  • នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល បញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានវិភាគគម្រោង និងការលើកទឹកចិត្ត ឬនាយកដ្ឋានសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួង និងនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានគម្រោងវិនិយោគនៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា/ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដើម្បីចាត់ចែងតាមមុខការ
  • មន្ត្រីជំនាញត្រូវរៀបចំកណត់បង្ហាញជូនប្រធាននាយកដ្ឋានពិនិត្យផ្តលមតិ
  • ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ “គ.វ.ក” ពិនិត្យផ្តល់មតិ
  • ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ “ក.អ.ក” ពិនិត្យ និងសម្រេច ព្រមទាំងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតអនុញ្ញាត ហើយបញ្ជូនទៅតុទទួលភ្ញៀវ “ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ” ដើម្បីយកទៅចុះហត្ថលេខា និងប្រថាប់ត្រាមុននឹងអញ្ជើញអ្នកវិនិយោគមកទទួលយកលិខិតអនុញ្ញាត
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
  • ពាក្យស្នើសុំ (ចុំហត្ថលេខាដោយអ្នកមានសិទ្ធ)(០៣ ច្បាប់ដើម)
  • បញ្ជីរាយគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលត្រូវនាំចេញ(០៣ ច្បាប់ដើម)
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
រយៈពេល កម្រៃសេវា
១៥(ដប់ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ២ ០០០ ០០០ រៀល
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា/គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជាតុទទួលភ្ញៀវ “ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ” នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

Contact us by phone:
(៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤
Contact us by email
cdc.cib@online.com.kh
Contact us by address:
វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល តិរវិថីព្រះស៊ីសុវត្តិ វត្តភ្នំ រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប