ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

សេវារៀបចំឱ្យមានការជួបគ្នារវាងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក និងបរទេស

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
 អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
  •  អ្នកវិនិយោគសញ្ជាតិខ្មែរ និងសញ្ជាតិបរទេស
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
  • នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងការជំរុញគម្រោងវិនិយោគឯកជននៃគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា/ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ត្រូវសម្របសម្រួលការជួបគ្នានេះជូនអ្នកវិនិយោគតាមការគួរ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយត្រូវសហការយ៉ាងជិតស្និទជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ដូចដែលបានធ្វើកន្លងមក
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
  • វត្តមានរបស់អ្នកវិនិយោគនៅតុទទួលភ្ញៀវដោយផ្ទាល់ គឺជាប្រការចាំបាច់ ហើយការផ្តល់ព័ត៌មានផ្គូរផ្គងនឹងផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់ ឬអាចនឹងត្រូវឆ្លើយឆ្លងតាមអីុម៉ែល ។ល។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
  •   សេវាផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការនៅនឹងកន្លែង (តុពិគ្រោះយោបល់)
  •  អត់គិតថ្លៃ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា/គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជាតុទទួលភ្ញៀវ “ច្រកចេញ-ចូលតែមួយ” នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

Contact us by phone:
(៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤
Contact us by email
cdc.cib@online.com.kh
Contact us by address:
វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល តិរវិថីព្រះស៊ីសុវត្តិ វត្តភ្នំ រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប