ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ចុះបញ្ជិកាសៀវភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន (ដែលមានកម្មករនិយោជិត ចាប់ពី ០៨នាក់ ដល់ ១០០នាក់)

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
 អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
  • រូបវន្តបុគ្គល
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
  • ដំណាក់កាលទី១៖ ពិនិត្យមើលសំណើសុំរបស់ម្ចាស់ ឬតំណាងសហគ្រាស-គ្រឹះស្ថាន នៅការិយាល័យច្បាប់ការងារ
  • ដំណាក់កាលទី២៖ ឯកសារត្រូវបានបែងចែកទៅកាន់ការិយាល័យអធិការកិច្ច និងសន្តិសុខការងារ ឬការិយាល័យជំនាញ
  • ដំណាក់កាលទី៣៖ ឯកសារត្រូវឆ្លងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យ យល់ព្រមអនុម័ត រួចស្នើមកប្រធាននាយកដ្ឋាន
  • ដំណាក់កាលទី៤៖ ឯកសារត្រូវឆ្លងប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការិកិច្ចជាអ្នកសម្រេចលើសំណើ លើការចុះបញ្ជិកា (បែបបទស្តីពីសហគ្រាស និងលិខិតស្នើសុំបន្ថែមម៉ោង ឬលិខិតពាក់ព័ន្ធ)
  • ដំណាក់កាលទី៥៖ ឯកសារដែលឆ្លងប្រធាននាយកដ្ឋានរួចត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកការិយាល័យច្បាប់ការងារវិញ ដើម្បីចុះលេខបញ្ជិកា បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនអាចមកដកយកឯកសារនៅការិយាល័យច្បាប់ការងារ។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
  • លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (បើមាន)
  • ប័ណ្ណប៉ាតង់
  • វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងក្រសួង(ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងការបរទេស ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងសុខាភិបាល ធនាគារជាតិ។ល។ )
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
 រយៈពេលផ្តល់សេវាតម្លៃសេវាសុពលភាពនៃសេវា
៧ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ៦០ ០០០រៀលអចិន្ត្រៃយ៍
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

 ឈ្មោះស្ថាប័ន/អង្គភាពៈ នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារ

Contact us by phone:
០២៣ ៨៨២ ៧៣០
Contact us by email
sakhem-chann@mptc.gov.kh
Contact us by address:
អគារលេខ៣ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប