ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការស្នើសុំកែសម្រួលស្ថានីយ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តើអ្នកណាមានសិទ្ធទទួលសេវា?

នីតិបុគ្គល ឬ រូបវ័ន្តបុគ្គល

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
  • រាល់ពាក្យស្នើសុំទាំងអស់ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅមន្ទីររ៉ែនិងថាមពលរាជធានី-ខេត្ត
  • មន្ទីររ៉ែនិងថាមពលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវបញ្ជូនសំណុំឯកសារស្នើសុំទាំងនេះឲ្យដល់ច្រកចេញ-ចូលតែមួយនៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ក្នុងរយៈពេល ៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យស្នើសុំនោះ
  • មន្ត្រីដែលទទួលពាក្យស្នើសុំនៅច្រកចេញ-ចូលតែមួយនៃក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ត្រូវធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពពេញលេញនៃពាក្យស្នើសុំនីមួយៗ រួមទាំងសំណុំឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលភ្ជាប់មកជាមួយ
  • មន្ត្រីទទួលពាក្យត្រូវចេញសលាកបត្រទទួលពាក្យជូនអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមទម្រង់ បង្កាន់ដៃទទួល ករណីពេញលេញ
  • ពាក្យស្នើសុំនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី
  • ក្រោយពីទទួលបានចំណាររបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ពាក្យស្នើសុំនឹងត្រូវពិនិត្យបន្តដោយអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត (នាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុក) និងផ្តល់យោបល់ ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ និង
  • បន្ទាប់មកថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលធ្វើការសម្រេច ក្នុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃ។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
  • ពាក្យសុំដែលមានបិទរូបថត ៤ x ៦
  • គំនូសប្លង់បច្ចេកទេសរៀបចំសុវត្ថិភាពស្ថានីយថ្មី ក្នុងករណីមានការកែសម្រួលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មី
  • បង្កាន់ដៃកម្រៃសេវាសាធារណៈពិនិត្យពាក្យស្នើសុំ។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
កម្រៃសេវាសាធារណៈរយៈពេលនៃការផ្តល់សេវាសុពលភាព
ត្រូវបង់ចំនួន ២ លានរៀល៤៥ (សែសិបប្រាំថ្ងៃ) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គ្មាន
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Call us Monday-Friday 8:30AM-5:00PM

Contact us by phone:
(+៨៨៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤
Contact us by email
info@mme,gov.kh
Contact us by address:
អគារលេខ ៧៩៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទ័រ(៥១) សង្កាត់ផ្សារ ថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប