ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

សេវាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលតម្កល់លក្ខន្តិកៈសមាគមអាជីវកម្មនៅកម្ពុជា

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • ជនជាតិខ្មែរ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មាន០៤ដំណាក់កាល៖

 1. ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
 2. ការិយាល័យជំនាញពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស
 3. បង់កម្រៃសេវា
 4. ការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
 • ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេស៖
  • លិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេសច្បាប់ដើម(សម្រាប់ស្នើសុំបន្ត)………………………………………………………………..០១ ច្បាប់
  • បញ្ជីឈ្មោះទំនិញ ឬសេវាដែលសុំការអនុញ្ញាត…………………….០១ ��្បាប់
  • កិច្ចសន្យា……………………………………………………………….០១ ច្បាប់
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ថតចម្លង)…………………០១ ច្បាប់
  • រូបថត (ថតចំពីមុខ) ៤ គុណ ៦…………………………………..០២ សន្លឹក
  • ច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម (ថតចម្លង)………………………..០១ ច្បាប់
  • ប័ណ្ណប៉ាតង់ឆ្នាំចុងក្រោយ (ថតចម្លង)……………………………..០១ ច្បាប់
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
រយៈពេលសុពលភាពតម្លៃសេវា
០៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ០១ឆ្នាំ២០០,០០០រៀល
ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបិទស្លាកថ្លៃជារូបិយប័ណ្ណបរទេស៖
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Contact us by phone:
០២៣ ៨៦៦ ០៥៦
Contact us by address:
ឡូត៍លេខ ១៩-៦១វិថិក្រសួងណាណិជ្ជកម្ម (ផ្លូវលេខ១១៣បេ) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប