ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ចេញវិញ្ញាបនបត្រ និងប័ណ្ណទទួលស្គាល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្រោយបានបញ្ចប់វគ្គហ្វឺកហ្វឺន(សំណុំបែបបទហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងមួយឈុត)

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
  អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • ប្រជាពលរដ្ឋ កម្មករនិយោជិតកម្ពុជា
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖
 • និយោជនត្រូវបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះកូនជាងប្រលងជាប់ជាស្ថាពរទៅនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល(ការិយាល័យហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង)
 • នាយកដ្ឋានជំនាញបោះពុម្ភវិញ្ញាបនបត្រ និងប័ណ្ណទទួលស្គាល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ រួចបញ្ជូនឲ្យនិយោជកចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់
 • និយោជកបញ្ជូនវិញ្ញាបនបត្រមកក្រសួង (អគ្គនាយកTVET)
 • អគ្គនាយកចុះហត្ថលេខាលើវិញ្ញាបនបត្រ និងប័ណ្ណទទួលស្គាល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ រួចបញ្ជូនទៅនិយោជកសម្រាប់ចែកឲ្យកូនជាង។
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់

សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនូវ៖

 • ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកាលើការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងប្រចាំឆ្នាំ
 • បញ្ជីឈ្មោះកូនជាងដែលត្រូវហ្វឹកហ្វឺន
 • កម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង
 • បញ្ជីឈ្មោះគ្រូ មេជាង
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវាតម្លៃសេវាសុពលភាពនៃសេវា
 ០៣ខែ២៥,០០០រៀល ក្នុង១នាក់ អចិន្រ្តៃយ៍
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង
 • នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល
 • អគារអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
 • ការិយាល័យហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង

Contact us by phone:
០២៣ ៨៨ ៤៩ ៩៧ / ០១២ ៩៣ ៩៤ ២៥
Contact us by email
sakhem-chann@mptc.gov.kh
Contact us by address:
អគារលេខ ៣ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណុ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប