ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ស្នាក់ការកណ្តាល

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តើអ្នកណាមានសិទ្ធទទួលសេវា?

ជនជាតិខ្មែរ ជនជាតិបរទេស នីតិបុគ្គល

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ

១.ក្រុមការងារអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ (ទទួលពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ បង្គាន់ដែទទួលប្រាក់ និងបញ្ជូនឯកសារទៅនាយកដ្ឋានជំនាញ)
២.នាយកដ្ឋានជំនាញ(បញ្ជូនទៅថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍)
៣.ថ្នាក់អគ្គនាយកទេសចរណ៍ (បញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង)
៤.ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង(រដ្ឋមន្រ្តីចុះហត្ថលេខា និងបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល)
៥.នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល (ចុះលេខ និងបញ្ជូនមកក្រុមការងារអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍)

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
  1. លិខិតបញ្ជាក់ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្ម……………………………….០១ ច្បាប់
  2. វិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ចុះបញ្ចីពាណិជ្ជកម្ម…………….. ០១ច្បាប់
  3. លិខិតតម្កល់ប្រាក់ធនាគារទទួលស្គាល់ដោយក្រសួង…………..០១ច្បាប់
  4. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ថតចម្លង)………………០១ច្បាប់
  5. រូបថតអ្នកគ្រប់គ្រង(៤x៦) ចំនួន……………………………… .០៣សន្លឹក
  6. បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់…………………………………………………. ០១ច្បាប់
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
តម្លៃសេវាមានរយៈពេលសុពលភាព
អាជីវកម្មស្នាក់ការកណ្តាល តម្លៃសេវា ១,២០០,០០០ រៀល២៨ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ) ដើម្បីផ្តល់ឲ្យអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍០១ ឆ្នាំ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Call us Monday-Friday 8:30AM-5:00PM

Contact us by phone:
០២៣ ៥ ៣១០ ៩៩៩
Contact us by email
admin@mot.gov.kh, tourismindustry.cam@gmail.com
Contact us by address:
ដីឡូត៍លេខ៣ អា ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

some descriptions……

One response to “អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ស្នាក់ការកណ្តាល

ឆ្លើយ​តប