ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មសណ្ឋាគារ ឬសណ្ឋាគារអាផាតមិន ឬ សណ្ឋាគារស្វីត ឬសណ្ឋាគាររីសត ឬបឹងហ្គាឡូ ឬម៉ូតែល ឬឡូដ៍(Lodge)ដែលមានចំណុះត្រឹម ៣១ ដល់ ៦០ បន្ទប់

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តើអ្នកណាមានសិទ្ធទទួលសេវា?

ជនជាតិខ្មែរ ជនជាតិបរទេស នីតិបុគ្គល

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
 1. ក្រុមការងារអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ (ទទួលពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ បង្គាន់ដែទទួលប្រាក់ និងបញ្ជូនឯកសារទៅនាយកដ្ឋានជំនាញ)
 2. នាយកដ្ឋានជំនាញ(បញ្ជូនទៅថ្នាក់អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍)
 3. ថ្នាក់អគ្គនាយកទេសចរណ៍ (បញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង)
 4. ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង(រដ្ឋមន្រ្តីចុះហត្ថលេខា និងបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល)
 5. នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល (ចុះលេខ និងបញ្ជូនមកក្រុមការងារអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍)
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់
 1. លិខិតបញ្ជាក់ទីតាំងប្រកបអាជីវកម្ម……………………………… ០១ ច្បាប់
 2. លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ឬជួលជុល……………………………..០១ ច្បាប់
 3. វិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ចុះបញ្ចីពាណិជ្ជកម្ម………………… ០១ច្បាប់
 4. លិខិតបញ្ជាក់លើប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព អគ្គីភ័យ…….០១ច្បាប់
 5. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន (ថតចម្លង)………………..០១ច្បាប់
 6. រូបថតអ្នកគ្រប់គ្រង(៤x៦) ចំនួន……………………………… …០៣សន្លឹក
 7. បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់…………………………………………………. ០១ច្បាប់
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
តម្លៃសេវាមានរយៈពេលសុពលភាព
សណ្ឋាគារ ឬសណ្ឋាគារអាផាតមិន ឬសណ្ឋាគារស្វីត ឬសណ្ឋាគាររីសត ឬបឹងហ្គាឡូ ឬម៉ូតែល ឬឡូដ៍ (Lodge)ដែលមានចំណុះពី ៣១ ដល់ ៦០បន្ទប់ តម្លៃសេវា ១,១០០,០០០ រៀល២៨ ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ) ដើម្បីផ្តល់ឲ្យអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍០១ ឆ្នាំ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Call us Monday-Friday 8:30AM-5:00PM

Contact us by phone:
០២៣ ៥ ៣១០ ៩៩៩
Contact us by email
admin@mot.gov.kh, tourismindustry.cam@gmail.com
Contact us by address:
ដីឡូត៍លេខ៣ អា ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប