ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

វិញ្ញាបនបត្រនាំចេញត្បូងថ្មមិនទាន់កែច្នៃក្រោម Kimberly Process

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
 អតិថិជនដែលមានសិទ្ធទទួលសេវា៖
 • នីតិបុគ្គល
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវា៖

មាន០៦ដំណាក់កាល៖

 1. ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
 2. ការិយាល័យជំនាញពិនិត្យ
 3. នាយកដ្ឋានជំនាញពិនិត្យបញ្ជាក់
 4. អគ្គនាយកដ្ឋានពិនិត្យបញ្ជាក់
 5. រដ្ឋលេខាធិការ/អនុរដ្ឋលេខាធិការពិនិត្យនិងសម្រេច
 6. បោះត្រាលើអាជ្ញាប័ណ្ណ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា
ឯកសារភ្ជាប់

ការចេញវិញ្ញាបនបត្រនាំចូលត្បូងថ្មមិនទាន់កែច្នៃក្រោម Kimberly Process ត្រូវមាន ឯកសារ៖

 • ដាក់ពាក្យសុំលិខិតបញ្ជាក់ដើម្បីស្នើសុំធ្វើការនាំចូលនិងនាំចេញនៅនាយកដ្ឋាននាំចេញ នាំចូលនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • គំរូហត្ថលេខារបស់រូបវន្តបុគ្គល ដែលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិឱ្យចុះហត្ថលេខាលើពាក្យ សុំបញ្ជាក់ពីការនាំចូល និងនាំចេញត្បូងពេជ្រមិនទាន់កែច្នៃ និងពាក្យសុំវិញ្ញាបនបត្រ Kimberly Process ព្រមទាំងគំរូត្រារបស់នីតិបុគ្គល និងឯកសារលម្អិតដូចមានចែងនៅចំណុចទី២ ប្រការទ១១ នៃប្រកាសលេខ២៤៨ MOC/SM 2012 ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២
 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (ច្បាប់ចម្លងបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវ ០១ ច្បាប់)
 • ប័ណ្ណប៉ាតង់ (ច្បាប់ចម្លងបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវ ១ ច្បាប់)
 • វិញ្ញាបនបត្រ Kimberly Process នៅមានសុពលភាព ដែលចេញដោយស្ថាប័ន មានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធចុងក្រោយ
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា
 • ដោយអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារប្រកាសរួមលេខ ១២១៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • ចាប់ពីពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំរហូតដល់ពេលទទួលយកឯកសារវិញ្ញាបនបត្រនាំចូលនិងនាំចេញត្បូងពេជ្រមិនទាន់កែច្នៃក្រោម Kimberly Process មាន
រយៈពេលសេវាចេញវិញ្ញាបនបត្រនាំចេញត្បូងថ្មមិនទាន់ច្នៃក្រោម Kimberly Process
 ១៦ ម៉ោង នៃម៉ោងធ្វើការ១០០,០០០រៀល
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Contact us by phone:
០២៣ ៨៦៦ ៤៦៩
Contact us by email
ho.sivyong@moc.gov.kh / hosivyong@yahoo.com
Contact us by address:
ឡូត៍លេខ ១៩-៦១វិថិក្រសួងណាណិជ្ជកម្ម (ផ្លូវលេខ១១៣បេ) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

some descriptions……

ឆ្លើយ​តប