ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ការប្រើប្រាស់រូបប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម (ក្នុងមួយរូបភាព)

ទិដ្ឋភាពទូទៅ
តើអ្នកណាអាចស្នើសុំការប្រើប្រាស់រូបប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម (ក្នុងមួយរូបភាព)?
  • មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលកំណត់ច្បាស់លាស់ពីការទទួលខុសត្រូវ និងភារកិច្ចដែលអាចធានា បាននូវគណនេយ្យភាព តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មល្អ
  • មានគម្រោងវិនិយោគផ្នែកធុរកិច្ចនិងផ្នែកបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់
  • តម្កល់ប្រាក់ធានា និងបង់កម្រៃសម្រាប់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ ស្របតាមការកំណត់របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
  • ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
សេចក្តីណែនាំ
នីតិវិធីនិងពាក្យស្នើសុំការប្រើប្រាស់រូបប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌដើម្បីធ្វើអាជីវកម្ម (ក្នុងមួយរូបភាព)
កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ដំណើរការផ្តល់សេវា

១-ការិយាល័យរដ្ឋបាលទទួលឯកសារចូល និងពិនិត្យ (មានបញ្ហាឱ្យអ្នកស្នើសុំកែតម្រូវ) អត់បញ្ហាកំណត់បង្ហាញសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅ
២-ការិយាល័យការពារស្នាដៃ ពិនិត្យបច្ចេកទេស និងកំណត់បង្ហាញពីការ អនុញ្ញាត និងមិនអនុញ្ញាត(បញ្ជូនទៅការិយាល័យរដ្ឋបាល បញ្ជូនទៅអ្នកស្នើសុំវិញ) បញ្ជូន
៣-អនុប្រធានប្រធាននាយកដ្ឋាន ធ្វើកំណត់បង្ហាញ ជូន
៤-ប្រធាននាយកដ្ឋាន ធ្វើកំណត់បង្ហាញ ជូន
៥-អគ្គនាយករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រេច
៦-ការិយាល័យការពារស្នាដៃ រៀបចំលិខិតអនុញ្ញាត
៧-អគ្គនាយករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះហត្ថលេខា បញ្ជូន
៨-ការិយាល័យរដ្ឋបាល ជូនសេចក្តីសម្រេចដល់អ្នកស្នើសុំ (បង់ប្រាក់)

ឯកសារភ្ជាប់

• ពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់រូបប្រាសាទបេតិកភណ្ឌ…………….. ចំនួន ០១ ច្បាប់
• កិច្ចសន្យា ……………………………………………………… ចំនួន ០១ ច្បាប់
• គំរូស្នាដៃដើម ………………………………………………….. ចំនួន ០១ ច្បាប់
• អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ(ថតចម្លង) ……………………………. ចំនួន ០១ ច្បាប់
• លិខិតអនុញ្ញាត/បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម…………………………… ចំនួន ០១ ច្បាប់
• រូបគំរូ ……………………………………………………………. ចំនួន០១ ច្បាប់
• លិខិតប្រគល់សិទ្ធិផ្សេងៗ ……………………………………. ចំនួន ០១ ច្បាប់

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
តម្លៃសេវា

• រយៈពេល៖ ០៥ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ
• កម្រៃសេវា៖ ១១០,០០០រៀល

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ស្នើសុំ
Ready to Apply?

OR

By Telephone:

Call VitalChek Toll Free at 1-877-854-4481 The Service is Available in English and Spanish Call 24 hours a day, seven days a week

By Mail:

Send requests for regular handling to the following address: New York State Department of Health Vital Records Certification Unit P.O. Box 2602 Albany, NY 12220-2602

កថាខណ្ឌបន្ទាប់
ចូល
ទំនាក់ទំនង

Call us Monday-Friday 8:30AM-5:00PM

Contact us by phone:
០២៣ ២១៧ ៦៤៥,០២៣ ២១៨១៤៨
Contact us by email
www.copyrightkh.org
Contact us by address:
អាសយដ្ឋាន ៖ អគារលេខ២២៧ មហាវិថីព្រះនិងរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ឆ្លើយ​តប