ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ទូរគមនាគមន៍

ការស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ .KH

• ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាគេហទំព័រ .KH (Domain Name System) នៅលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាតិជូនដល់ក្រសួង/ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

ការស្នើសុំប្តូរព័ត៌មានគេហទំព័រ

• ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាគេហទំព័រ .KH (Domain Name System) នៅលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាតិជូនដល់ក្រសួង/ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

ការស្នើសុំប្តូរ Name Server and IP Address

• ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាគេហទំព័រ .KH (Domain Name System) នៅលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាតិជូនដល់ក្រសួង/ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។