ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

យុត្តិធម៌

ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរជាសិស្ស-និស្សិត ក្រៅពីសិស្ស-និស្សិត ជនជាតិបរទេស និងការបកប្រែជាភាសាបរទេស

ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសលេខ៣ សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរក្រៅពីសិស្ស-និសិ្សត

បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំមាន ឬគ្មានទោសរបស់សាមីជនដែលចូលមកសុំ ព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោសដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ តាមតម្រូវការ។