ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ប្រកបអាជីវកម្ម

វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជិការនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម និងចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

• ផ្តល់នីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈជូនដល់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មដោយចេញជូននូវវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីនាំចេញក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម
• ចុះបញ្ជី និងគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម
• ផ្សព្វផ្សាយ ឬបំភ្លឺពីវិធានប្រភពដើមទំនិញដល់អ្នកនាំចេញ

លិខិតជូនដំណឹងដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់

• គ្រប់គ្រងទំនិញនាំចេញ នាំចូល តាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តដែលកំណត់ដោយ រាជរដ្ឋាភិបាល
• ផ្តល់ជូនអ្នកនាំចេញនូវលិខិតជូនដំណឹងដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់

ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម (កម្រៃនៃការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងពិព័រណ៍ គិតក្នុង០១ស្តង់)

• គ្រប់គ្រងរាល់ការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
• កត់ត្រានូវចំនួនពិព័រណ៍ដែលបានរៀបចំក្នុងប្រទេស ដើម្បីដាក់បញ្ជូលក្នុងប្រតិទិនពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
• ដើម្បីរក្សាភាពប្រកួតប្រជែងដោយសមធម៌ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីផ្សារសេរី
• ការពារមិនឱ្យផ្សព្វផ្សាយ ឬឃោសនាពន្លើសការពិត
• ដើម្បីជំរុញ និងគាំទ្រដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

ការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម

• គ្រប់គ្រងរាល់ការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
• កត់ត្រានូវចំនួនពិព័រណ៍ដែលបានរៀបចំក្នុងប្រទេស ដើម្បីដាក់បញ្ជូលក្នុងប្រតិទិនពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
• ដើម្បីរក្សាភាពប្រកួតប្រជែងដោយសមធម៌ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីផ្សារសេរី
• ការពារមិនឱ្យផ្សព្វផ្សាយ ឬឃោសនាពន្លើសការពិត
• ដើម្បីជំរុញ និងគាំទ្រដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ

• ផ្ដល់នីតិបុគ្គលិកលក្ខណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ
• ពង្រឹងការគ្រប់សកម្មភាពអាជីវកម្មលោហៈធាតុត្បូងថ្មមានតម្លៃជាគ្រឿងអលង្ការ