ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

បន្តសុពលភាពអាជីវកម្មសារព័ត៌មាន

បន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយបន្តដែលមានស្ថានីយវិទ្យុ ផ្សាយផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំ

ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអប់រំ កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗឲ្យបានទូលំទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមទិសស្លោក ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន ពេលណា ទីណាក៏បាន

បន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានស្ថានីយផ្សាយបន្តនៅតាមខេត្តនានា

ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអប់រំ កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗឲ្យបានទូលំទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមទិសស្លោក ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន ពេលណា ទីណាក៏បាន

បន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់ តាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗ(MMDS, MUDS, DTV…) រាជធានីភ្នំពេញដែលមានស្ថានីយផ្សាយបន្តនៅតាមខេត្តនានា

ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអប់រំ កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗឲ្យបានទូលំទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមទិសស្លោក ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន ពេលណា ទីណាក៏បាន

បន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តនៅតាមខេត្តនានា ដែលមានស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអប់រំ កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗឲ្យបានទូលំទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមទិសស្លោក ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន ពេលណា ទីណាក៏បាន

បន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយទូរទស្សន៍ផ្សាយបន្តតាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗ (MMDS, MUDS, DTV…) នៅតាមខេត្តនានា (កម្រិតស្រុក/ខណ្ឌ ឃុំ/សង្កាត់) ដែលមានស្ថានីយផ្សាយផ្ទាល់នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីអប់រំ កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗឲ្យបានទូលំទូលាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមទិសស្លោក ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន ពេលណា ទីណាក៏បាន

បន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយទូរទស្សន៍ខ្សែកាបផ្តាច់មុខ ដែលមានទីតាំង នៅតាមខេត្តនានា (កម្រិតស្រុក/ខណ្ឌ ឃុំ/សង្កាត់)

ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការផ្សាយ និងធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការធ្វើអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត ដើម្បីផ្សព្វ-
ផ្សាយព័ត៌មាន កម្មវិធីការកំសាន្ត ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ