ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

ទេសចរណ៌ធម្មជាតិ និងធម្មជាតិកែច្នៃ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តកោះកុង, ខេត្តពោធិ៍សាត់
ភ្នំខ្នងផ្សារ
ខេត្តពោធិ៍សាត់
រមណីយដ្ឋានល្បាក់កំរោញ
ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទឹកធ្លាក់ច្រកល្អៀង
ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទឹកធ្លាក់ថ្មដាធំ
ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទឹកជ្រោះឆាយប្រុយ
ខេត្តពោធិ៍សាត់
ភ្នំ១៥០០
ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទឹកធ្លាក់ថ្មដាតូច