ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

អ្នកបច្ចេកទេសធ្វើការសាកល្បង

វិស័យទេសចរណ៍ជាប់ទាក់ទង

ឆ្លើយ​តប