ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយប្រជាជន ដើម្បីប្រជាជន

១. សេវាថ្នាក់ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

– ការផលិតឬផ្គុំគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខាកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម
– ការបង្កើតនិងធ្វើអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
– ការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬ
– ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

– ការទទទួលស្គាល់គុណវុឌ្ឍិជាភ្នាក់ងារនាំចូល ផ្គត់ផ្គង និង/ឬចែកចាយគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារកុំព្យូទ័រ
ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរ
– ការទទួលស្គាល់ថាប្រភេទនៃគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា
គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
– ការផលិត ការផ្គុំ ឬការដំឡើងគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា
គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរ
– ការនាំចូល/នាំចេញ ឬការចែកចាយគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេក
វិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរ
– សេវាអនឡាញ
– ការផ្តល់សេវាប្រឹក្សានិងសេវាបច្ចេកទេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌ដោយយកកម្រៃ ឬ
– ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបំពេញប្រតិបត្តិការលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន

– ការផលិតឬការផ្គុំគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខាកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និង
ព័ត៌មាន ឬសូហ្វវែរជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម
– ការបង្កើតនិងធ្វើអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
– ការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
– ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត ដែលកំណត់ដោយ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

ការស្នើសុំចុះឈ្មោះគេហទំព័រ .KH

• ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាគេហទំព័រ .KH (Domain Name System) នៅលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាតិជូនដល់ក្រសួង/ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

ការស្នើសុំប្តូរ Name Server and IP Address

• ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាគេហទំព័រ .KH (Domain Name System) នៅលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាតិជូនដល់ក្រសួង/ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

ការស្នើសុំប្តូរព័ត៌មានគេហទំព័រ

• ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងសេវាគេហទំព័រ .KH (Domain Name System) នៅលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណិតឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ និងបើកទូលាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គេហទំព័រជាតិជូនដល់ក្រសួង/ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការ ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

សេវាស្នើសុំលុបម៉ាក

ក្រោយចុះបញ្ជីម៉ាក ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជី នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់លើការបង្កើតការប្រើប្រាស់ម៉ាកពាណិជ្ជនាម និងម៉ាកទំនិញ សម្គាល់ភូមិសាស្រ្ត
និងជាពិសេសជួយជំរុញ និងការពារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម សមាគមផលិតករឱ្យផលិតទំនិញបានច្រើនបម្រើ ដល់តម្រូវការក្នុងប្រទេស និងអាចឈានឡើងដល់ការនាំចេញ និង ទាក់ទាញវិនិយោគពីបរទេស

សេវារៀបចំឱ្យមានការជួបគ្នារវាងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក និងបរទេស

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីចាប់ដៃគូវិនិយោគនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្គូរផ្គង និងផ្តល់ព័ត៌មានសមស្របជូនអ្នកប្រើប្រាស់សេវា

ការចុះបញ្ជិកាសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងកម្មករនិយោជិត ក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

ធានាសន្តិសុខប្រាក់ចំណូល, រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ, លើកកម្ពស់ ស្ថិរភាពសង្គម ដោយផ្ដល់ជូនរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ,ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងផ្នែកប្រាក់សោធន